Privacyverklaring

ItaliaCasa BV, statutair gevestigd te Bloemendaal, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28101811, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verwerking wordt ook uitgevoerd voor de aan ItaliaCasa BV gelieerde vennootschap ItaliaCasa Srls, ingeschreven onder nummer 193326 in het register van makelaars van de kamer van koophandel van Macerata, Italië.

Contactgegevens:

info@italiacasa.net
Telefoon: +31 71 3649732
Postbus 1010
2200BA Noordwijk
Nederland

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ItaliaCasa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een zoekprofiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@italiacasa.net, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ItaliaCasa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over onze diensten
 • U te informeren over woningen in Italië
 • ItaliaCasa verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn om u te kunnen identificeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ItaliaCasa neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ItaliaCasa) bij betrokken is.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ItaliaCasa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummers en Emailadressen: deze worden door ons bewaard zolang u de verzending van nieuwsbrieven op prijs stelt of zolang u van onze dienstverlening gebruik maakt
 • Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt (zoekprofiel): deze worden door ons bewaard zolang u van onze dienstverlening gebruik maakt 

Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van geldende anti-witwaswetgeving, kan het voorkomen dat wij bovenstaande gegevens langer bewaren, maar nooit langer dan wettelijk voorgeschreven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ItaliaCasa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de verzending van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Als u zich opgeeft voor de ontvangst van een van onze nieuwsbrieven, worden de door u verstrekte gegevens overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

ItaliaCasa gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor wat betreft de ontvangst van onze nieuwsbrieven kunt u dit doen door te klikken op 'Update uw voorkeuren' onderaan iedere nieuwsbrief. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@italiacasa.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) of Rijksregistratienummer (België) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ItaliaCasa zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. ItaliaCasa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ItaliaCasa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We maken onder andere gebruik van 2-staps-authorisatie bij de beveiliging van onze systemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via info@italiacasa.net.

 

Onze regio's

Op zoek naar uw droomhuis in een van deze gebieden?